Algemene voorwaarden

Shyanne Nagtegaal, confidence coach

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSGROEI
Artikel 1 Definities
1. LevensGroei, gevestigd te Harderwijk, KvK-nummer 71316027, wordt in deze algemene voorwaarden
aangeduid als coach.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coachee.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach zich
tegen betaling van honorarium en kosten jegens de coachee werkzaamheden voor coachee verricht en
waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
4. Met digitale producten wordt bedoeld de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, online
programma’s, workshops, trajecten en levering van overige diensten en producten door of namens coach
waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door coach in het kader van de
opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke coachee wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing.
6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie
worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.
7. Coach heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer omstandigheden dit
vergen.
Artikel 3 Aanbod
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Een
offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
2. Coach kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de coachee redelijkerwijs kon begrijpen dat het
aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of
de overeenkomst wordt doorlopen.
3. Er vindt te allen tijde een aanbetaling plaats. Betaling in termijnen is vervolgens niet uitgesloten, zo lang
alle termijnen zijn voldaan voor het einde van een traject. Coach is gerechtigd de overeenkomst op te
schorten en toegang tot diens diensten stop te zetten totdat een volgende betaling is voldaan.
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment
gehanteerde prijspeil. Coach heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit
verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de coachee.5.
Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover
schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een traject of workshop eerder aanvangt, of op de factuur een
andere betaaltermijn vermeld is.
6. Indien de coachee in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in
verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de coachee in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
bedrag.
7. Indien de coachee in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de coachee.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de coachee zijn de vorderingen
van coach onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 5 Informatieverstrekking coachee
1. Coachee stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan
coach.
2. Coachee staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Coachee vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel
gestelde.
4. Stelt coachee niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht
hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van coachee.
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Coach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken
van het resultaat dat coachee beoogde. Coachee erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens
dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de coachee en overige factoren.
2. Doordat enkele diensten van coach online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op
ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling
van het verschuldigde bedrag.
Artikel 7 Wijziging en annulering
1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft coach de mogelijkheid een traject of overeenkomst te
onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van
ziekte van coach en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een
behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Coach maakt een wijziging zoals bedoeld in
dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan coachee.
2. Coaching kent een loopduur zoals overeengekomen. Bij aanschaf van het traject gaat coachee ermee
akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer coachee gedurende het traject wenst tot
annulering over te gaan.
3. Een coachingssessie binnen een traject kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij
verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, wordt de sessie doorberekend.
4. Het is niet mogelijk overige aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus en e-book, te
ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt coachee direct toegang
tot zijn aankoop. Coachee stemt er uitdrukkelijk mee in dat zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te
maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
5. Coach behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van
een of meer onderdelen van online cursussen te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd.
Dit zal te allen tijde aan coachee worden gecommuniceerd.6. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige
lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft coachee slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds
betaalde bedrag aan coach.
7. Wanneer coachee onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende
annuleringsvoorwaarden: coachee is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang
deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens aan coach worden
doorgegeven.
8. Hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde geldt enkel voor algemene workshops en is niet van
toepassing op workshops behorende bij een coachingstraject.
Artikel 8 Overmacht
1. In geval van overmacht is coach gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren.
Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt
verhinderd door omstandigheden waar coach redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte,
ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen
van coach jegens coachee opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze
situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst
schriftelijk te ontbinden.
Artikel 9 Aansprakelijkheid schade
1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk
of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens coachee
verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Coachee blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of
handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst. Coach is geen arts en kan dan ook niet worden
ingeschakeld voor medisch advies.
4. In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is aan coachee bedraagt de schade niet meer
dan het bedrag dat door coach aan coachee in rekening is gebracht.
5. Coachee vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar
geleverde diensten en content.
Artikel 10 Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door coach aan coachee ter beschikking gestelde materialen,
advies en content berusten bij coach. Het is coachee nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte
documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder
voorafgaande toestemming.
2. Coach verleent de coachee een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, nietoverdraagbaar
en herroepelijk recht om een online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
3. Materiaal uit de cursus en een workshop mag niet zonder schriftelijke toestemming van coach worden
gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden
gebruikt. Coachee mag in beperkte mate gedeeltes van de cursus op social media delen wanneer dit
materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van coach en het enkel eigen content bevat. Het is niet
toegestaan de gehele cursus gedetailleerd openbaar te maken of screenshots te delen wanneer andere
deelnemers betrokken zijn.
4. Het is coachee niet toegestaan beeld en-of geluidsopnames te maken tijdens een workshop, tenzij vooraf
uitdrukkelijk anders aangegeven.
5. Materiaal uit een workshop mag de eerste zes kalendermaanden na het volgen van de workshop niet
worden gebruikt om een eigen workshop mee te creëren.
6. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.7. Bij inbreuk
komt coach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde
licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van
overige geleden schade.
8. Bij een online cursus vervalt na een jaar het recht van de coachee om in te loggen. De tijdens de looptijd
van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van coach. Het is de eigen
verantwoordelijkheid van de coachee om het materiaal, waar hiertoe de mogelijkheid wordt gegeven, op te
slaan.
Artikel 11 Communicatie
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
hun overeenkomst hebben verkregen. Coachee wordt voor meer informatie verwezen naar de
privacyverklaring.
2. Tijdens een online cursus of traject kunnen deelnemers onderling communiceren. De coachee verklaart
geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze
voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van coach.
3. Het staat coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader
bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan
rechtvaardigt.
Artikel 12 Klachten
1. Coachee is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd
kenbaar te maken aan coach. Coach streeft ernaar klachten binnen 3 werkdagen te behandelen.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de coachee geen absoluut recht meer toe
op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
Artikel 13 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement
waarin coach is gevestigd.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens coach en betrokken derden 12 maanden

Neem contact met mij op

Adres

Kastanjelaan 4

3881 EL Putten